Tyczenie budynku, budowli, sieci – Kraków

Wytyczenie budynku, budowli czy też sieci uzbrojenia terenu w Krakowie i okolicach wykonuje uprawniony do tego geodeta posiadający odpowiednie kwalifikację u doświadczenie zawodowe.

Zgodnie z nowymi standardami technicznymi w geodezji z dnia 9 listopada 2011 przez tyczenie rozumie się  zespół czynności pomiarowych (geodezyjnych) mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy. (czytaj)

Tyczenie budynku i obiektów budowlanych opiera się o projektu zagospodarowania działki lub terenu czy też o plan sytuacyjne o którym mowa Prawie Budowlanym. Mapy do celów projektowych musi obejmować bufor 30m otaczający teren inwestycji. Więcej na temat mapy do celów projektowych można wyczytać w poprzednim wpisie: mapa do celów projektowych Kraków.

Wyniki wytyczenia budynku czy też obiektów budowlanych są utrwalane na szkicu tyczenia, która zawiera:

1) dane dotyczące osnowy realizacyjnej;
2) rysunek obiektów projektowanych;
3) dane konieczne do wytyczenia;
4) dane zrealizowane w trakcie tyczenia;
5) rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów;
6) adnotację o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów obiektów, z wyróżnieniem utrwalonych znaków osi głównych obiektów, reperów roboczych i głównych elementów konstrukcyjnych;
7) podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy.

Szkic z tyczenia dołączany jest do dziennika budowy, a jego kopie pozostają do dyspozycji kierownika budowy.

Przy tyczeniu budynku bardzo istotnym jest prawidłowe usytuowanie jego osi względem granicy działki. Jeśli budynek ma być usytuowany przy granicy działki należy pamiętać, że minimalna odległość od niej wynosi:

  • 3 m, gdy budynek jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów;
  • 4 m, gdy budynek od strony granicy będzie ściana z otworami drzwiowymi lub okiennymi.