Punkty osnowy geodezyjnej

Warto wspomnieć, że ostatnio i osnowy geodezyjne dosięgły zmiany prawne. To wszystko za sprawą rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Są to zmiany istotne dla geodetów działających na terenie miasta Kraków jak i całej Polski.

Dwa słowa o definicji osnowy geodezyjnej z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

„Ilekroć w ustawie jest mowa o osnowach geodezyjnych – rozumie się przez to usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych, dla których określono matematycznie ich wzajemne położenie i dokładność usytuowania”

Jednak do rzeczy. Istotną zmianą jaką wprowadza rozporządzenie jest nowy podział osnów geodezyjnych na osnowę podstawową fundamentalną, osnowę podstawową bazową i osnowę szczegółową. Zmiany dotykają też klas dokładnościowych, które mają być opisywane cyframi arabskimi. Wprowadzono podział na 3 klasy:

1. Osnowa podstawowa fundamentalna

2. Osnowa podstawowa bazowa

3. Osnowa szczegółowa

Warto też wspomnieć o przyjęciu zasady nadawania punktom osnowy, jednego, unikalnego numeru.

Więcej można przeczytać na stronach rządowych w rozporządzeniu.