Podział nieruchomości, działki, gruntu Kraków i okolice

Podziały nieruchomości, działki lub gruntu na terenie Krakowa jak i okolic wykonywane są przez uprawnionego geodetę na podstawie aktów prawnych zawartych w:

- ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym

- ustawie o gospodarce przestrzennej

- ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

Podział działki, nieruchomości dokonywany jest z inicjatywy i na koszt jej właściciela. Zdarza się również, że dokonuje się go z urzędu, w przypadku gdy podział jest niezbędny do realizacji celów publicznych lub gdy nieruchomość jest własnością gminy i nie jest przedmiotem użytkowania wieczystego.

Jedną z pierwszych rzeczy na którą trzeba zwrócić uwagę przy podziale zarówno zwykłej działki jak i gruntów rolnych i leśnych to to czy gmina ma uchwalony plan miejscowy. W przypadku nieruchomości rolnych i leśnych lub przeznaczonych w planie miejscowym na te cele, nie można wydzielić działki mniejszej niż 0,30 ha, chyba, że ma być ona przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej czy też regulacji granicy między nieruchomościami lub pod drogę. Nieruchomość rolna i leśna to użytki: Lz, Ls, R jak i wchodzące w jej skład drogi czy też nieużytki.

W przypadku innych działek również plan miejscowy determinuje przyszłe wykorzystanie dzielonej działki i możliwość jej zagospodarowania. W przypadku gdy planu miejscowego nie ma, ważna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest jednak szereg przypadków w których podział może być dokonany niezależnie od planu miejscowego czy też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wyjątków należy szukać w ustawie o gospodarce przestrzennej w Art. 95. Wymieniam poniżej pierwsze trzy:

1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;

4) …

Podziału nieruchomości (działki) dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział. Należy również pamiętać, że nowo powstała działki musi mieć dostęp do drogi publicznej, jeśli nie ma to musi zostać wydzielona droga wewnętrzna przez inną działkę wraz z jej służebnością.

Cena podziału nieruchomości (działki, gruntu) w Krakowie i okolicach znalazła się w jednym z wcześniejszych wpisów pod tytułem „Cennik geodezyjny Kraków„.