Mapa do celów projektowych Kraków

Sporządzanie mapy do celów projektowych w mieście Kraków wymagane jest dla wszystkich inwestycji dla których koniecznie jest posiadanie pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych jest opracowaniem geodezyjno-kartograficznym opartym na mapie zasadniczej, która zawiera elementy ogólnogeograficzny, elementy ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: naziemne, podziemne i nadziemne. Ogólnie rzecz biorąc w skład takiego opracowania wchodzi cała dokumentacja geodezyjna niezbędna do wykonania projektu budowlanego. Tak jest zarówno w Krakowie jak i na terenie całego kraju, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Przy realizacji zadania mapy do celów projektowych musimy pamiętać aby poszerzyć obszar opracowania o pas 30m otaczający obszar inwestycji i o pas ochronny o ile stworzenie takiego będzie konieczne. Dodatkowo oprócz elementów, które musi zawierać mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych powinna zawierać:

  1. opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  2. usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody
  3. usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy

Skala mapy do celów projektowych musi być dostosowana do realizowanego obiektu, z tym, że mamy tu pewne ograniczenie. Skala map działek budowlanych nie może być mniejsza od 1:500, a skala obiektów budownictwa przemysłowego od 1:1000. W samym Krakowie jest w ostatnim czasie realizowana duża liczby rozległych obszarowo inwestycji, w takim przypadku dopuszcza się skale 1:2000.

Gdyby zaszła taka potrzebna wielkość obszaru i skale opracowania określi organ odpowiedzialny za wydanie pozwolenia na budowę. W przypadku Krakowa będzie to Urząd Miasta Krakowa, Wydział Architektury i Urbanistyki.

Przypominam również sugerowaną cenę z cennika SGP Kraków dla opracowania mapy do celów projektowych:

Opracowanie mapy do celów projektowych, obiekty małe (działka budowlana) – 1500 zł, obiekty wydłużone (za każdy 1km) – 3000 zł, tereny zurbanizowane – 1.5-2.0 x ceny powyżej - źródło: Cennik Geodezyjny 2012 Kraków

Na końcu podaję link do wykorzystanego w tekście rozporządzenia: tutaj