Inwentaryzacja powykonawcza – Kraków

Inwentaryzacja powykonawcza na terenie miasta Kraków i okolic wykonywana jest przez    doświadczonego geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe z zakresu 1.

Nowe geodezyjne standardy techniczne z dnia 9 listopada 2011 definiują cel geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jako:

 

1) Ustalenie danych:

a) określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych,

b) niezbędnych do wprowadzenia zmian w:
— bazie danych ewidencji gruntów i budynków
— w zakresie użytków gruntowych oraz budynków,
— bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu — w zakresie sieci uzbrojenia terenu,
— bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy — w zakresie budowli;

2) sporządzenia operatu geodezyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, w szczególności:
a) mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego,
b) dokumentacji określającej stan wyjściowy obiektów, które zgodnie z projektem budowlanym podlegają w trakcie ich użytkowania okresowym badaniom przemieszczeń i odkształceń.

Sam zakres pomiaru inwentaryzacyjnego może zostać rozszerzony przez stronę realizującą budowę np. o badania przemieszczeń i odkształceń obiektów czy też badań pionowości.

W przypadku inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu geodecie dochodzi również stwierdzenie realizacji budowy zgodnie z projektem. Przebieg sieci powinien zostać uzgodniony przez wykonawce i projektanta w ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej), który jest powoływany przez starostę. ZUDP działa najczęściej przy Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i jest to słuszne ponieważ zapewnia mu to nieprzerwany dostęp do mapy zasadniczej. W przypadku mapy zasadniczej w postaci numerycznej przykładowy projekt przedłożony w postaci cyfrowej jest podczytywany i możliwe jest natychmiastowe wykrycie ewentualnych błędów i kolizji. W przypadku projektu w wersji tradycyjnej potrzebna jest najpierw jego digitalizacja.

Zgodność lub niezgodność z ZUDP stwierdza geodeta uprawniony. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (czytaj) niezgodność wystąpi w przypadku odchyłek przebiegu sieci do 0.30m w przypadku terenów zabudowanych i 0.50 w przypadku terenów rolnych i leśnych. Jeśli wystąpi niezgodność geodeta powinien zawiadomić kierownika budowy, który może skontaktować się z projektantem i wprowadzić zmianę w ZUDP jako inwestor, tak aby geodeta mógł stwierdzić zgodność. W przypadku stwierdzenia niezgodności i braku woli wprowadzania zmiany w ZUDP czy też w terenie przez wykonawcę, geodeta stwierdza niezgodność, która może, ale nie musi skutkować problemami przy odbiorze prowadzonym przez inspektora.

Powyżej została przedstawiona idea i ogólny zarys (w dużym uproszczeniu) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w Krakowie jak i na terenie całej Polski. Sugerowaną cenę inwentaryzacji powykonawczej można sprawdzić we wcześniejszym wpisie: geodeta cennik Kraków.