Category: Usługi geodezyjne

Tyczenie budynku, budowli, sieci – Kraków

Wytyczenie budynku, budowli czy też sieci uzbrojenia terenu w Krakowie i okolicach wykonuje uprawniony do tego geodeta posiadający odpowiednie kwalifikację u doświadczenie zawodowe.

Zgodnie z nowymi standardami technicznymi w geodezji z dnia 9 listopada 2011 przez tyczenie rozumie się  zespół czynności pomiarowych (geodezyjnych) mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy. (czytaj)

Tyczenie budynku i obiektów budowlanych opiera się o projektu zagospodarowania działki lub terenu czy też o plan sytuacyjne o którym mowa Prawie Budowlanym. Mapy do celów projektowych musi obejmować bufor 30m otaczający teren inwestycji. Więcej na temat mapy do celów projektowych można wyczytać w poprzednim wpisie: mapa do celów projektowych Kraków.

Wyniki wytyczenia budynku czy też obiektów budowlanych są utrwalane na szkicu tyczenia, która zawiera:

1) dane dotyczące osnowy realizacyjnej;
2) rysunek obiektów projektowanych;
3) dane konieczne do wytyczenia;
4) dane zrealizowane w trakcie tyczenia;
5) rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów;
6) adnotację o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów obiektów, z wyróżnieniem utrwalonych znaków osi głównych obiektów, reperów roboczych i głównych elementów konstrukcyjnych;
7) podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy.

Szkic z tyczenia dołączany jest do dziennika budowy, a jego kopie pozostają do dyspozycji kierownika budowy.

Przy tyczeniu budynku bardzo istotnym jest prawidłowe usytuowanie jego osi względem granicy działki. Jeśli budynek ma być usytuowany przy granicy działki należy pamiętać, że minimalna odległość od niej wynosi:

  • 3 m, gdy budynek jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów;
  • 4 m, gdy budynek od strony granicy będzie ściana z otworami drzwiowymi lub okiennymi.

Inwentaryzacja powykonawcza – Kraków

Inwentaryzacja powykonawcza na terenie miasta Kraków i okolic wykonywana jest przez    doświadczonego geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe z zakresu 1.

Nowe geodezyjne standardy techniczne z dnia 9 listopada 2011 definiują cel geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jako:

 

1) Ustalenie danych:

a) określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych,

b) niezbędnych do wprowadzenia zmian w:
— bazie danych ewidencji gruntów i budynków
— w zakresie użytków gruntowych oraz budynków,
— bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu — w zakresie sieci uzbrojenia terenu,
— bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy — w zakresie budowli;

2) sporządzenia operatu geodezyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, w szczególności:
a) mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego,
b) dokumentacji określającej stan wyjściowy obiektów, które zgodnie z projektem budowlanym podlegają w trakcie ich użytkowania okresowym badaniom przemieszczeń i odkształceń.

Sam zakres pomiaru inwentaryzacyjnego może zostać rozszerzony przez stronę realizującą budowę np. o badania przemieszczeń i odkształceń obiektów czy też badań pionowości.

W przypadku inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu geodecie dochodzi również stwierdzenie realizacji budowy zgodnie z projektem. Przebieg sieci powinien zostać uzgodniony przez wykonawce i projektanta w ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej), który jest powoływany przez starostę. ZUDP działa najczęściej przy Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i jest to słuszne ponieważ zapewnia mu to nieprzerwany dostęp do mapy zasadniczej. W przypadku mapy zasadniczej w postaci numerycznej przykładowy projekt przedłożony w postaci cyfrowej jest podczytywany i możliwe jest natychmiastowe wykrycie ewentualnych błędów i kolizji. W przypadku projektu w wersji tradycyjnej potrzebna jest najpierw jego digitalizacja.

Zgodność lub niezgodność z ZUDP stwierdza geodeta uprawniony. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (czytaj) niezgodność wystąpi w przypadku odchyłek przebiegu sieci do 0.30m w przypadku terenów zabudowanych i 0.50 w przypadku terenów rolnych i leśnych. Jeśli wystąpi niezgodność geodeta powinien zawiadomić kierownika budowy, który może skontaktować się z projektantem i wprowadzić zmianę w ZUDP jako inwestor, tak aby geodeta mógł stwierdzić zgodność. W przypadku stwierdzenia niezgodności i braku woli wprowadzania zmiany w ZUDP czy też w terenie przez wykonawcę, geodeta stwierdza niezgodność, która może, ale nie musi skutkować problemami przy odbiorze prowadzonym przez inspektora.

Powyżej została przedstawiona idea i ogólny zarys (w dużym uproszczeniu) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w Krakowie jak i na terenie całej Polski. Sugerowaną cenę inwentaryzacji powykonawczej można sprawdzić we wcześniejszym wpisie: geodeta cennik Kraków.

Usługi geodezyjne Kraków

Usługi geodezyjne na terenie miasta Kraków świadczone są przez firmy geodezyjne. Zakres wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych przez firmę można podzielić na:

  • pomiary i opracowania osnów geodezyjnych oraz podstawowej osnowy grawimetrycznej i magnetycznej
  • pomiary i opracowania szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe
  • pomiary i opracowania realizacyjne
  • pomiary i opracowania związane z katastrem nieruchomości
  • inne prace geodezyjne

Znacząca większość krakowskich firm geodezyjnych wyspecjalizowana jest najczęściej w jednej, ewentualnie dwóch z wyżej wymienionych kategorii. Ze względu na obszerność tematów poszczególnych kategorii rzadko spotyka się firmy wszechstronne, działające na szerszym polu.

Co więcej w Krakowie pojawia się coraz więcej niszowych firm, świadczących tylko wąskie, wyspecjalizowane usługi geodezyjne lub quasi-geodezyjne. Przykładowo do takich nisz można zaliczyć firmy zajmujące się: skaningiem laserowym, teledetekcją, GISem, monitoringiem strukturalnym. W dobie kryzysu ogólnoświatowego jak i ogólnego marazmu panującego na rynku usług geodezyjnych w Krakowie okazuje się, że firmy wyspecjalizowane radzą sobie dużo lepiej niż te świadczące tradycyjne usługi geodezyjne. Dlaczego ? Dlatego, że konkurencja jest tam dużo mniejsza, a czasami i klienci dysponują dużo większymi funduszami. Tak jest nchociażby w przypadku firm wyspecjalizowanych w obsłudze ciężkiego przemysłu, przy badaniu odkształceń i inżynierii odwrotnej. Być może właśnie wąskie specjalizacje są receptą na kryzys w regionie krakowskim.

Temat wąskich specjalizacji nie tylko tyczy się firm, ale także studentów na studiach geodezyjnych. Może zamiast zostać kolejnym młodym geodetą, których już teraz jest na pęczki i większość z nich narzeka na swoje zarobki, może lepiej pomyśleć o geomatyce, GISie, fotogrametrii, geodezji inżynieryjnej w przemyśle. Od dawna ludzie, którzy umieją łączyć informatykę, programowanie z geodezją są w branży rozchwytywani. Tylko o nauce programowania trzeba pomyśleć na początku studiów, póki na to mamy jeszcze wolny czas.

 

Mapa do celów projektowych Kraków

Sporządzanie mapy do celów projektowych w mieście Kraków wymagane jest dla wszystkich inwestycji dla których koniecznie jest posiadanie pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych jest opracowaniem geodezyjno-kartograficznym opartym na mapie zasadniczej, która zawiera elementy ogólnogeograficzny, elementy ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: naziemne, podziemne i nadziemne. Ogólnie rzecz biorąc w skład takiego opracowania wchodzi cała dokumentacja geodezyjna niezbędna do wykonania projektu budowlanego. Tak jest zarówno w Krakowie jak i na terenie całego kraju, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Przy realizacji zadania mapy do celów projektowych musimy pamiętać aby poszerzyć obszar opracowania o pas 30m otaczający obszar inwestycji i o pas ochronny o ile stworzenie takiego będzie konieczne. Dodatkowo oprócz elementów, które musi zawierać mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych powinna zawierać:

  1. opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  2. usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody
  3. usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy

Skala mapy do celów projektowych musi być dostosowana do realizowanego obiektu, z tym, że mamy tu pewne ograniczenie. Skala map działek budowlanych nie może być mniejsza od 1:500, a skala obiektów budownictwa przemysłowego od 1:1000. W samym Krakowie jest w ostatnim czasie realizowana duża liczby rozległych obszarowo inwestycji, w takim przypadku dopuszcza się skale 1:2000.

Gdyby zaszła taka potrzebna wielkość obszaru i skale opracowania określi organ odpowiedzialny za wydanie pozwolenia na budowę. W przypadku Krakowa będzie to Urząd Miasta Krakowa, Wydział Architektury i Urbanistyki.

Przypominam również sugerowaną cenę z cennika SGP Kraków dla opracowania mapy do celów projektowych:

Opracowanie mapy do celów projektowych, obiekty małe (działka budowlana) – 1500 zł, obiekty wydłużone (za każdy 1km) – 3000 zł, tereny zurbanizowane – 1.5-2.0 x ceny powyżej - źródło: Cennik Geodezyjny 2012 Kraków

Na końcu podaję link do wykorzystanego w tekście rozporządzenia: tutaj