Category: Bez kategorii

Podział nieruchomości, działki, gruntu Kraków i okolice

Podziały nieruchomości, działki lub gruntu na terenie Krakowa jak i okolic wykonywane są przez uprawnionego geodetę na podstawie aktów prawnych zawartych w:

- ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym

- ustawie o gospodarce przestrzennej

- ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

Podział działki, nieruchomości dokonywany jest z inicjatywy i na koszt jej właściciela. Zdarza się również, że dokonuje się go z urzędu, w przypadku gdy podział jest niezbędny do realizacji celów publicznych lub gdy nieruchomość jest własnością gminy i nie jest przedmiotem użytkowania wieczystego.

Jedną z pierwszych rzeczy na którą trzeba zwrócić uwagę przy podziale zarówno zwykłej działki jak i gruntów rolnych i leśnych to to czy gmina ma uchwalony plan miejscowy. W przypadku nieruchomości rolnych i leśnych lub przeznaczonych w planie miejscowym na te cele, nie można wydzielić działki mniejszej niż 0,30 ha, chyba, że ma być ona przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej czy też regulacji granicy między nieruchomościami lub pod drogę. Nieruchomość rolna i leśna to użytki: Lz, Ls, R jak i wchodzące w jej skład drogi czy też nieużytki.

W przypadku innych działek również plan miejscowy determinuje przyszłe wykorzystanie dzielonej działki i możliwość jej zagospodarowania. W przypadku gdy planu miejscowego nie ma, ważna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest jednak szereg przypadków w których podział może być dokonany niezależnie od planu miejscowego czy też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wyjątków należy szukać w ustawie o gospodarce przestrzennej w Art. 95. Wymieniam poniżej pierwsze trzy:

1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;

4) …

Podziału nieruchomości (działki) dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział. Należy również pamiętać, że nowo powstała działki musi mieć dostęp do drogi publicznej, jeśli nie ma to musi zostać wydzielona droga wewnętrzna przez inną działkę wraz z jej służebnością.

Cena podziału nieruchomości (działki, gruntu) w Krakowie i okolicach znalazła się w jednym z wcześniejszych wpisów pod tytułem „Cennik geodezyjny Kraków„.

Pomiar statyczny GPS – dziennik pomiarowy

Być może jeszcze nie wszyscy geodeci z Krakowa zdają sobie sprawę, że wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK, technika precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS została ściśle zdefiniowana w prawie.

W tym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na dziennik pomiarowy, który jesteśmy zobowiązani wypełnić przy wykonywania pomiarów GNSS metodą statyczną oraz szybką statyczną. Obecnie techniką statyczną najczęściej zakłada się geodezyjne osnowy ponieważ jest to technologia najwyższej dokładności, która wyparła tradycyjną technikę triangulacji. Prywatni geodeci wykorzystują tą metodę głównie to zakładania pomiarowych osnów geodezyjnych. Wyniki pomiaru statycznego możemy wyrównać w postprocessingu w usłudze POZGEO w systemie ASG-EUPOS. Więcej o usłudze POZGEO można przeczytać tutaj.

 

 

Wróćmy jeszcze do wcześniej wspomnianego dziennika pomiarowego dla pomiaru techniką statyczną. Według rozporządzenia powinien on zawierać:

1) numer punktu pomiarowego;
2) datę wykonania sesji pomiarowej na punkcie;
3) czas GMT i czas lokalny rozpoczęcia i zakończenia
sesji pomiarowej;
4) typ anteny i odbiornika GNSS użytego w sesji pomiarowej;
5) wyniki pomiarów wysokości anteny;
6) imię i nazwisko osoby wykonującej sesję pomiarową.

Poniżej zamieszczam przykładowy dziennik do pobrania:

Dziennik Pomiarowy z pomiarów statycznych

 

Punkty osnowy geodezyjnej

Warto wspomnieć, że ostatnio i osnowy geodezyjne dosięgły zmiany prawne. To wszystko za sprawą rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Są to zmiany istotne dla geodetów działających na terenie miasta Kraków jak i całej Polski.

Dwa słowa o definicji osnowy geodezyjnej z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

„Ilekroć w ustawie jest mowa o osnowach geodezyjnych – rozumie się przez to usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych, dla których określono matematycznie ich wzajemne położenie i dokładność usytuowania”

Jednak do rzeczy. Istotną zmianą jaką wprowadza rozporządzenie jest nowy podział osnów geodezyjnych na osnowę podstawową fundamentalną, osnowę podstawową bazową i osnowę szczegółową. Zmiany dotykają też klas dokładnościowych, które mają być opisywane cyframi arabskimi. Wprowadzono podział na 3 klasy:

1. Osnowa podstawowa fundamentalna

2. Osnowa podstawowa bazowa

3. Osnowa szczegółowa

Warto też wspomnieć o przyjęciu zasady nadawania punktom osnowy, jednego, unikalnego numeru.

Więcej można przeczytać na stronach rządowych w rozporządzeniu.

Prawo geodezyjne i kartograficzne – ustawa i rozporządzenia

Zawód geodety jest zawodem regulowanym przez prawo. Podstawą tych regulacji jest Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2010 Nr 193 poz. 1287), która składa się z 10 rozdziałów. W dużym uproszczeniu ten dokument to zbiór norm regulujących zagadnienia dotyczące:

 • geodezji i kartografii
 • krajowego systemu informacji o terenie
 • katastru nieruchomości
 • inwentaryzacji i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • rozgraniczania nieruchomości
 • państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych
 • numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach

Na przestrzeni lat ustawa ulegała zmianom, aby mieć pewność, że zapoznajemy się z jej najaktualniejszą wersją najlepiej wejść na stronę Internetowego Systemu Aktów Prawnych, którą znajdziemy pod tym adresem.

Bezpośredni odnośnik do ustawy w formacie PDF tutaj. Jest to tekst ujednolicony, w bardzo czytelnej wersji. Każdy przyszły geodeta powinien się z tym tekstem zapoznać, jest to w końcu prawo, które określa i reguluje nasz zawód.

Zawodu geodety również dotyczy szereg rozporządzeń poszczególnych Ministerstw jak i instrukcje techniczne oraz wytyczne. O instrukcjach technicznych napiszę w kolejnym wpisie. Natomiast aktualne rozporządzenia można znaleźć na między innymi na stronie portalu geoinformacyjnego Gisplay.

Cennik geodezyjny 2012 – Kraków

W tym artykule zamieszczamy cennik robót geodezyjnych dla miasta Kraków. Cennik jest na rok 2012 i został sporządzony przez SGP Kraków, czyli Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział krakowski. Są to sugerowane ceny i nie oznacza to, że każdy geodeta powinien i będzie miał takie ceny w naszym regionie. Jednak jeśli szukamy geodety to dobrze się z takim cennikiem zapoznać żeby nie zostać zaskoczony kosztami i być gotowym do ewentualnych negocjacji.

1. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy:

 • Nowy pomiar (bez ustalenia granic)  za każdy 1ha – 1500 zł, za następny 1ha – 800zł
 • Uzupełnienie (bez ustalenia granic) za każdy 1ha – 1500 zł, za następny 1ha – 600zł
 • Opracowanie mapy do celów projektowych, obiekty małe (działka budowlana) – 1500 zł, obiekty wydłużone (za każdy 1km) – 3000 zł, tereny zurbanizowane – 1.5-2.0 x ceny powyżej

2. Inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego – sieć:

 • Telekomunikacja, gaz, eN, eW, woda, kanalizacja, CO, TV kablowa za pierwsze 100m - 700 zł, za następne 100m – 350 zł, za studzienkę – 200 zł

3. Inwentaryzacja małych obiektów:

 • Zmiana użytków obiekt – 1000 zł
 • Budynek obiekt – 800 zł
 • Sieci – 500 zł za przyłącze

4. Tyczenie budynku:

 • Budynek do 4 punktów – 800 zł, za każdy następny punkt 200 zł
 • Odbicia na ławy za każdy punkt 50 zł

5. Tyczenie uzbrojenia podziemnego:

 • za każdy punkt – 200 zł
 • punkty pośrednie, kolizje – 50 zł
 • za założenie reperu roboczego – 200 zł, za każdy następny – 100 zł
 • tyczenie odcinka od 100m do 300m – 500 zł

6. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości:

 • za księgę wieczystą – 200 zł, za każdą następną – 100 zł

7. Mapa do celów prawnych:

 • za obiekt – 1500 zł

8. Badanie archiwum:

 • za dokument – 100 zł

9. Opracowanie równoważników dla jednej nieruchomości:

 • działka w nowym stanie – 500 zł – 1500 zł

10. Rozgraniczenie nieruchomości:

 • do 2 punktów – 3000 zł, za każdy następny – 500 zł

11. Wznowienie punktów granicznych:

 • za pierwsze 2 punkty – 1200 zł, za każdy następny – 300 zł

12. Podział nieruchomości:

 • opracowanie wstępnego projektu z wywiadem terenowym do dwóch działek – 1000 zł
 • wykonanie operatu podziału do dwóch działek – 2500 zł, za każda następną – 500 zł
 • stabilizacja punktów granicznych, za każdy punkt – 100 zł

13. Praca zespołu geodezyjnego:

 • za 1 dzień – 2000 zł
 • za 1 godz. pracy geodety – 150 zł