Tyczenie budynku, budowli, sieci – Kraków

Wytyczenie budynku, budowli czy też sieci uzbrojenia terenu w Krakowie i okolicach wykonuje uprawniony do tego geodeta posiadający odpowiednie kwalifikację u doświadczenie zawodowe.

Zgodnie z nowymi standardami technicznymi w geodezji z dnia 9 listopada 2011 przez tyczenie rozumie się  zespół czynności pomiarowych (geodezyjnych) mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy. (czytaj)

Tyczenie budynku i obiektów budowlanych opiera się o projektu zagospodarowania działki lub terenu czy też o plan sytuacyjne o którym mowa Prawie Budowlanym. Mapy do celów projektowych musi obejmować bufor 30m otaczający teren inwestycji. Więcej na temat mapy do celów projektowych można wyczytać w poprzednim wpisie: mapa do celów projektowych Kraków.

Wyniki wytyczenia budynku czy też obiektów budowlanych są utrwalane na szkicu tyczenia, która zawiera:

1) dane dotyczące osnowy realizacyjnej;
2) rysunek obiektów projektowanych;
3) dane konieczne do wytyczenia;
4) dane zrealizowane w trakcie tyczenia;
5) rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów;
6) adnotację o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów obiektów, z wyróżnieniem utrwalonych znaków osi głównych obiektów, reperów roboczych i głównych elementów konstrukcyjnych;
7) podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy.

Szkic z tyczenia dołączany jest do dziennika budowy, a jego kopie pozostają do dyspozycji kierownika budowy.

Przy tyczeniu budynku bardzo istotnym jest prawidłowe usytuowanie jego osi względem granicy działki. Jeśli budynek ma być usytuowany przy granicy działki należy pamiętać, że minimalna odległość od niej wynosi:

  • 3 m, gdy budynek jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów;
  • 4 m, gdy budynek od strony granicy będzie ściana z otworami drzwiowymi lub okiennymi.

Inwentaryzacja powykonawcza – Kraków

Inwentaryzacja powykonawcza na terenie miasta Kraków i okolic wykonywana jest przez    doświadczonego geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe z zakresu 1.

Nowe geodezyjne standardy techniczne z dnia 9 listopada 2011 definiują cel geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jako:

 

1) Ustalenie danych:

a) określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych,

b) niezbędnych do wprowadzenia zmian w:
— bazie danych ewidencji gruntów i budynków
— w zakresie użytków gruntowych oraz budynków,
— bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu — w zakresie sieci uzbrojenia terenu,
— bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy — w zakresie budowli;

2) sporządzenia operatu geodezyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, w szczególności:
a) mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego,
b) dokumentacji określającej stan wyjściowy obiektów, które zgodnie z projektem budowlanym podlegają w trakcie ich użytkowania okresowym badaniom przemieszczeń i odkształceń.

Sam zakres pomiaru inwentaryzacyjnego może zostać rozszerzony przez stronę realizującą budowę np. o badania przemieszczeń i odkształceń obiektów czy też badań pionowości.

W przypadku inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu geodecie dochodzi również stwierdzenie realizacji budowy zgodnie z projektem. Przebieg sieci powinien zostać uzgodniony przez wykonawce i projektanta w ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej), który jest powoływany przez starostę. ZUDP działa najczęściej przy Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i jest to słuszne ponieważ zapewnia mu to nieprzerwany dostęp do mapy zasadniczej. W przypadku mapy zasadniczej w postaci numerycznej przykładowy projekt przedłożony w postaci cyfrowej jest podczytywany i możliwe jest natychmiastowe wykrycie ewentualnych błędów i kolizji. W przypadku projektu w wersji tradycyjnej potrzebna jest najpierw jego digitalizacja.

Zgodność lub niezgodność z ZUDP stwierdza geodeta uprawniony. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (czytaj) niezgodność wystąpi w przypadku odchyłek przebiegu sieci do 0.30m w przypadku terenów zabudowanych i 0.50 w przypadku terenów rolnych i leśnych. Jeśli wystąpi niezgodność geodeta powinien zawiadomić kierownika budowy, który może skontaktować się z projektantem i wprowadzić zmianę w ZUDP jako inwestor, tak aby geodeta mógł stwierdzić zgodność. W przypadku stwierdzenia niezgodności i braku woli wprowadzania zmiany w ZUDP czy też w terenie przez wykonawcę, geodeta stwierdza niezgodność, która może, ale nie musi skutkować problemami przy odbiorze prowadzonym przez inspektora.

Powyżej została przedstawiona idea i ogólny zarys (w dużym uproszczeniu) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w Krakowie jak i na terenie całej Polski. Sugerowaną cenę inwentaryzacji powykonawczej można sprawdzić we wcześniejszym wpisie: geodeta cennik Kraków.

Rozgraniczenie nieruchomości (działki) Kraków i okolice

Rozgraniczenie nieruchomości (działki) na terenie miasta Kraków i okolic prowadzone jest przez uprawnionego do tego geodetę. Sugerowana cena takiej usługi, ustalona przez SGP Kraków można sprawdzić we wpisie: Cennik geodezyjny Kraków.

Rozgraniczenie przeprowadzane jest w celu ustalenia przebiegu granicy działki, określenia położenia punktów i linii granicznych w momencie w którym przebieg granicy nie został prawnie ustalony na przykład w toku postępowania podziałowego, rozgraniczeniowego czy scaleniowego.

Wcześniej wspomniane postępowanie przeprowadzane jest z urzędu lub na wniosek strony. Tyczy się to zarówno miasta Krakowa, okolic jak i całej Polski. Rozgraniczenie nieruchomości z urzędu jest przeprowadzane podczas scalenia gruntu, w takim przypadku decyzja o scaleniu gruntu zastępuje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości (działki).

Ustalenie granicy geodeta zaczyna od analizy dokumentów stwierdzających prawny stan nieruchomości i dokumentów określających położenie punktów granicznych i przebiegu granic nieruchomości. Najpewniejszym źródłem tych drugich będą dokumenty znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Jeśli na podstawie wcześniej wspomnianych dokumentów uda się ustalić przebieg granicy, uprawniony geodeta okazuje stronom przebieg granicy, stabilizuje punkty graniczne, sporządza protokół graniczy i wykonuje jej pomiar. Jednak gdy nie ma wystarczającej ilości dokumentów pozwalającej jednoznacznie określić przebieg  granicy, ustala się jej przebieg na podstawie oświadczenia stron, jeśli strony nie są w stanie wspólnie ustalić przebiegu granicy geodeta prowadzi do ugody, która ma moc ugody sądowej. Jeśli nie uda się mu doprowadzić do ugody, stabilizuje granicę według ostatniego spokojnego stanu i sprawa trafia do sądu.

Tak w skrócie wygląda rozgraniczenie nieruchomości (działki) na terenie miasta Kraków jak i okolic.

 

Podział nieruchomości, działki, gruntu Kraków i okolice

Podziały nieruchomości, działki lub gruntu na terenie Krakowa jak i okolic wykonywane są przez uprawnionego geodetę na podstawie aktów prawnych zawartych w:

- ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym

- ustawie o gospodarce przestrzennej

- ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

Podział działki, nieruchomości dokonywany jest z inicjatywy i na koszt jej właściciela. Zdarza się również, że dokonuje się go z urzędu, w przypadku gdy podział jest niezbędny do realizacji celów publicznych lub gdy nieruchomość jest własnością gminy i nie jest przedmiotem użytkowania wieczystego.

Jedną z pierwszych rzeczy na którą trzeba zwrócić uwagę przy podziale zarówno zwykłej działki jak i gruntów rolnych i leśnych to to czy gmina ma uchwalony plan miejscowy. W przypadku nieruchomości rolnych i leśnych lub przeznaczonych w planie miejscowym na te cele, nie można wydzielić działki mniejszej niż 0,30 ha, chyba, że ma być ona przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej czy też regulacji granicy między nieruchomościami lub pod drogę. Nieruchomość rolna i leśna to użytki: Lz, Ls, R jak i wchodzące w jej skład drogi czy też nieużytki.

W przypadku innych działek również plan miejscowy determinuje przyszłe wykorzystanie dzielonej działki i możliwość jej zagospodarowania. W przypadku gdy planu miejscowego nie ma, ważna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest jednak szereg przypadków w których podział może być dokonany niezależnie od planu miejscowego czy też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wyjątków należy szukać w ustawie o gospodarce przestrzennej w Art. 95. Wymieniam poniżej pierwsze trzy:

1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;

4) …

Podziału nieruchomości (działki) dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział. Należy również pamiętać, że nowo powstała działki musi mieć dostęp do drogi publicznej, jeśli nie ma to musi zostać wydzielona droga wewnętrzna przez inną działkę wraz z jej służebnością.

Cena podziału nieruchomości (działki, gruntu) w Krakowie i okolicach znalazła się w jednym z wcześniejszych wpisów pod tytułem „Cennik geodezyjny Kraków„.

Usługi geodezyjne Kraków

Usługi geodezyjne na terenie miasta Kraków świadczone są przez firmy geodezyjne. Zakres wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych przez firmę można podzielić na:

  • pomiary i opracowania osnów geodezyjnych oraz podstawowej osnowy grawimetrycznej i magnetycznej
  • pomiary i opracowania szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe
  • pomiary i opracowania realizacyjne
  • pomiary i opracowania związane z katastrem nieruchomości
  • inne prace geodezyjne

Znacząca większość krakowskich firm geodezyjnych wyspecjalizowana jest najczęściej w jednej, ewentualnie dwóch z wyżej wymienionych kategorii. Ze względu na obszerność tematów poszczególnych kategorii rzadko spotyka się firmy wszechstronne, działające na szerszym polu.

Co więcej w Krakowie pojawia się coraz więcej niszowych firm, świadczących tylko wąskie, wyspecjalizowane usługi geodezyjne lub quasi-geodezyjne. Przykładowo do takich nisz można zaliczyć firmy zajmujące się: skaningiem laserowym, teledetekcją, GISem, monitoringiem strukturalnym. W dobie kryzysu ogólnoświatowego jak i ogólnego marazmu panującego na rynku usług geodezyjnych w Krakowie okazuje się, że firmy wyspecjalizowane radzą sobie dużo lepiej niż te świadczące tradycyjne usługi geodezyjne. Dlaczego ? Dlatego, że konkurencja jest tam dużo mniejsza, a czasami i klienci dysponują dużo większymi funduszami. Tak jest nchociażby w przypadku firm wyspecjalizowanych w obsłudze ciężkiego przemysłu, przy badaniu odkształceń i inżynierii odwrotnej. Być może właśnie wąskie specjalizacje są receptą na kryzys w regionie krakowskim.

Temat wąskich specjalizacji nie tylko tyczy się firm, ale także studentów na studiach geodezyjnych. Może zamiast zostać kolejnym młodym geodetą, których już teraz jest na pęczki i większość z nich narzeka na swoje zarobki, może lepiej pomyśleć o geomatyce, GISie, fotogrametrii, geodezji inżynieryjnej w przemyśle. Od dawna ludzie, którzy umieją łączyć informatykę, programowanie z geodezją są w branży rozchwytywani. Tylko o nauce programowania trzeba pomyśleć na początku studiów, póki na to mamy jeszcze wolny czas.