Mapa do celów projektowych Kraków

Sporządzanie mapy do celów projektowych w mieście Kraków wymagane jest dla wszystkich inwestycji dla których koniecznie jest posiadanie pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych jest opracowaniem geodezyjno-kartograficznym opartym na mapie zasadniczej, która zawiera elementy ogólnogeograficzny, elementy ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: naziemne, podziemne i nadziemne. Ogólnie rzecz biorąc w skład takiego opracowania wchodzi cała dokumentacja geodezyjna niezbędna do wykonania projektu budowlanego. Tak jest zarówno w Krakowie jak i na terenie całego kraju, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Przy realizacji zadania mapy do celów projektowych musimy pamiętać aby poszerzyć obszar opracowania o pas 30m otaczający obszar inwestycji i o pas ochronny o ile stworzenie takiego będzie konieczne. Dodatkowo oprócz elementów, które musi zawierać mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych powinna zawierać:

 1. opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 2. usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody
 3. usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy

Skala mapy do celów projektowych musi być dostosowana do realizowanego obiektu, z tym, że mamy tu pewne ograniczenie. Skala map działek budowlanych nie może być mniejsza od 1:500, a skala obiektów budownictwa przemysłowego od 1:1000. W samym Krakowie jest w ostatnim czasie realizowana duża liczby rozległych obszarowo inwestycji, w takim przypadku dopuszcza się skale 1:2000.

Gdyby zaszła taka potrzebna wielkość obszaru i skale opracowania określi organ odpowiedzialny za wydanie pozwolenia na budowę. W przypadku Krakowa będzie to Urząd Miasta Krakowa, Wydział Architektury i Urbanistyki.

Przypominam również sugerowaną cenę z cennika SGP Kraków dla opracowania mapy do celów projektowych:

Opracowanie mapy do celów projektowych, obiekty małe (działka budowlana) – 1500 zł, obiekty wydłużone (za każdy 1km) – 3000 zł, tereny zurbanizowane – 1.5-2.0 x ceny powyżej - źródło: Cennik Geodezyjny 2012 Kraków

Na końcu podaję link do wykorzystanego w tekście rozporządzenia: tutaj

Pomiar statyczny GPS – dziennik pomiarowy

Być może jeszcze nie wszyscy geodeci z Krakowa zdają sobie sprawę, że wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK, technika precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS została ściśle zdefiniowana w prawie.

W tym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na dziennik pomiarowy, który jesteśmy zobowiązani wypełnić przy wykonywania pomiarów GNSS metodą statyczną oraz szybką statyczną. Obecnie techniką statyczną najczęściej zakłada się geodezyjne osnowy ponieważ jest to technologia najwyższej dokładności, która wyparła tradycyjną technikę triangulacji. Prywatni geodeci wykorzystują tą metodę głównie to zakładania pomiarowych osnów geodezyjnych. Wyniki pomiaru statycznego możemy wyrównać w postprocessingu w usłudze POZGEO w systemie ASG-EUPOS. Więcej o usłudze POZGEO można przeczytać tutaj.

 

 

Wróćmy jeszcze do wcześniej wspomnianego dziennika pomiarowego dla pomiaru techniką statyczną. Według rozporządzenia powinien on zawierać:

1) numer punktu pomiarowego;
2) datę wykonania sesji pomiarowej na punkcie;
3) czas GMT i czas lokalny rozpoczęcia i zakończenia
sesji pomiarowej;
4) typ anteny i odbiornika GNSS użytego w sesji pomiarowej;
5) wyniki pomiarów wysokości anteny;
6) imię i nazwisko osoby wykonującej sesję pomiarową.

Poniżej zamieszczam przykładowy dziennik do pobrania:

Dziennik Pomiarowy z pomiarów statycznych

 

Punkty osnowy geodezyjnej

Warto wspomnieć, że ostatnio i osnowy geodezyjne dosięgły zmiany prawne. To wszystko za sprawą rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Są to zmiany istotne dla geodetów działających na terenie miasta Kraków jak i całej Polski.

Dwa słowa o definicji osnowy geodezyjnej z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

„Ilekroć w ustawie jest mowa o osnowach geodezyjnych – rozumie się przez to usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych, dla których określono matematycznie ich wzajemne położenie i dokładność usytuowania”

Jednak do rzeczy. Istotną zmianą jaką wprowadza rozporządzenie jest nowy podział osnów geodezyjnych na osnowę podstawową fundamentalną, osnowę podstawową bazową i osnowę szczegółową. Zmiany dotykają też klas dokładnościowych, które mają być opisywane cyframi arabskimi. Wprowadzono podział na 3 klasy:

1. Osnowa podstawowa fundamentalna

2. Osnowa podstawowa bazowa

3. Osnowa szczegółowa

Warto też wspomnieć o przyjęciu zasady nadawania punktom osnowy, jednego, unikalnego numeru.

Więcej można przeczytać na stronach rządowych w rozporządzeniu.

Geodezyjne instrukcje techniczne

W poprzednim wpisie wspomniałem o ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, do której przestrzegania każdy geodeta jest zobowiązany. Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz. U. Nr 30, poz. 297) zawód geodety jest również normowany przez instrukcje techniczne oraz wytyczne do tych instrukcji.

Poniżej przedstawiam aktualną (na dzień wpisu) listę instrukcji:

  • O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1998
  • O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1987
  • O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992
  • O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987
  • G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986
  • G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988
  • G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988
  • G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988
  • G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998
 • K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmianą z 1984 r.). trzecie 1987
 • K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995
 • K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998
 • K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980
 • K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984

Jak widać część instrukcji można znaleźć w różnych wydaniach dlatego warto zwrócić uwagę czy posiadane wydanie jest aktualne. Sprawdzić można to na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Jak wejść w posiadanie instrukcji technicznych ? Można oczywiście nabyć je w wersji papierowej w księgarniach technicznych lub poszukać w internecie, jednak ja polecam ponowne zajrzenie na stronę Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ponieważ można tam ściągnąć za darmo wersje elektroniczne aktualnych instrukcji. Oto link: http://www.gugik.gov.pl/geodezja/standardy-i-wytyczne/instrukcje-i-wytyczne/instrukcje-i-wytyczne-techniczne-do-pobrania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne – ustawa i rozporządzenia

Zawód geodety jest zawodem regulowanym przez prawo. Podstawą tych regulacji jest Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2010 Nr 193 poz. 1287), która składa się z 10 rozdziałów. W dużym uproszczeniu ten dokument to zbiór norm regulujących zagadnienia dotyczące:

 • geodezji i kartografii
 • krajowego systemu informacji o terenie
 • katastru nieruchomości
 • inwentaryzacji i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • rozgraniczania nieruchomości
 • państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych
 • numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach

Na przestrzeni lat ustawa ulegała zmianom, aby mieć pewność, że zapoznajemy się z jej najaktualniejszą wersją najlepiej wejść na stronę Internetowego Systemu Aktów Prawnych, którą znajdziemy pod tym adresem.

Bezpośredni odnośnik do ustawy w formacie PDF tutaj. Jest to tekst ujednolicony, w bardzo czytelnej wersji. Każdy przyszły geodeta powinien się z tym tekstem zapoznać, jest to w końcu prawo, które określa i reguluje nasz zawód.

Zawodu geodety również dotyczy szereg rozporządzeń poszczególnych Ministerstw jak i instrukcje techniczne oraz wytyczne. O instrukcjach technicznych napiszę w kolejnym wpisie. Natomiast aktualne rozporządzenia można znaleźć na między innymi na stronie portalu geoinformacyjnego Gisplay.